BEZPIECZNY KREDYT 2%

UWAGA - z dniem 2 stycznia 2024 r. wstrzymuje się przyjmowanie wniosków w ramach Programu Pierwsze Mieszkanie.

Bezpieczny kredyt_1920x500

Bezpieczny Kredyt 2% to element Programu Pierwsze Mieszkanie. W ramach tego rozwiązania można uzyskać kredyt hipoteczny na preferencyjnych warunkach na zakup pierwszego mieszkania lub domu, budowę domu, a także dokończenie budowy.

Bezpieczny Kredyt 2% jest udzielany na mocy ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe. Adresowany do osób, które są już gotowe, by kupić mieszkanie. Posiada system dopłat do rat kapitałowo-odsetkowych. Jest realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Podstawowe parametry kredytu

 • Okres spłaty – minimum 15 lat, nie więcej niż 30 lat
 • Waluta kredytu – PLN
 • Maksymalna kwota kredytu:
   • 500 tys. zł w przypadku gdy tworzysz jednoosobowe gospodarstwo domowe
   • 100 tys. zł na dokończenie budowy domu, jeśli budowany był przez Ciebie do tej pory za gotówkę gdy tworzysz jednoosobowe gospodarstwo domowe
   • 600 tys. zł w przypadku gdy tworzysz wieloosobowe gospodarstwo domowe
   • 150 tys. zł na dokończenie budowy domu, jeśli budowany był przez Ciebie do tej pory za gotówkę gdy tworzysz wieloosobowe gospodarstwo domowe
 • Okres stosowania dopłat – 120 miesięcy
 • Stopa oprocentowania kredytu – ustalana na okres 60 miesięcy i stała w okresie pierwszych 120 miesięcy spłaty kredytu
 • Sposób spłaty – raty malejące w okresie stosowania dopłat do rat kredytu, raty równe po wygaśnięciu dopłat, chyba że złożysz wniosek o utrzymanie dotychczasowego sposobu spłaty.
Bezpieczny_kredyt_ikonka 8
Karta_produktu_bezpieczny_kredyt_2_klient
 • Wkład własny – od 0 zł do 200 tys. zł. Wkładem własnym może być nieruchomość gruntowa lub łączna kwota pieniędzy i premii mieszkaniowej wypłacanych zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy z 14 kwietnia 2023 r. o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe.
 • Jeśli nie wnosisz wkładu własnego lub Twój wkład własny jest niższy niż 20% całkowitej kwoty wydatków, brakujący wkład własny objęty jest gwarancją BGK (max 100 tys. zł, prowizja 1% nie więcej niż 1 tys. zł). W sytuacji, gdy wkładem własnym jest nieruchomość, łączna wysokość wkładu własnego i Bezpiecznego Kredytu 2% nie może przekroczyć kwoty 1 mln zł.

Cel kredytu

 • Budowa domu jednorodzinnego (w tym jego wykończenie) oraz nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części, na której będzie prowadzona budowa domu jednorodzinnego.
 • Nabycie prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego (w tym jego wykończenie).
 • Realizacja inwestycji mieszkaniowej przez członka kooperatywy mieszkaniowej.
 • Nabycie spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, w tym: stanowiących wkład budowlany, związanych z wykończeniem tego lokalu albo tego domu.
Bezpieczny_kredyt_ikonka 6

Kto może zawnioskować o kredyt

Możesz zawnioskować o Bezpieczny Kredyt 2%, jeśli:

 • posiadasz zdolność kredytową i dochód, który zaakceptuje bank jako źródło spłaty kredytu w dniu złożenia wniosku o kredyt nie ukończyłeś 45 lat, przy zobowiązaniu wspólnym, warunek ten musi być spełniony przez przynajmniej jednego z wnioskodawców
 • posiadasz obywatelstwo polskie lub prowadzisz gospodarstwo domowe wspólnie z osobą posiadającą takie obywatelstwo i wspólnie wnioskujecie o kredyt
 • w dniu udzielenia kredytu nie możesz mieć prawa własności lub spółdzielczego prawa do nieruchomości – kredyt z dopłatą przeznaczony jest na sfinansowanie Twojego pierwszego mieszkania lub domu, dotyczy to także osoby, z którą tworzysz gospodarstwo domowe
 • w dniu złożenia wniosku o udzielenie kredytu nie możesz być stroną umowy innego kredytu hipotecznego, zawartego w okresie 36 miesięcy przed złożeniem wniosku
 • o kredyt możesz wnioskować samodzielnie lub z osobą, z którą tworzysz wspólne gospodarstwo domowe, jeśli jesteście małżeństwem lub rodzicami co najmniej jednego wspólnego dziecka.
Bezpieczny_kredyt_ikonka 5

Dopłaty do rat kredytu

 • Aby otrzymywać dopłaty, musisz w terminie 24 miesięcy od dnia nabycia prawa własności lub spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego z wykorzystaniem środków kredytu z dopłatą, rozpocząć w tym lokalu albo domu prowadzenie gospodarstwa domowego, w przeciwnym wypadku dopłaty do rat wygasają.
 • Dopłaty do rat kredytu wypłacane będą do Twoich pierwszych spłacanych terminowo 120 rat kapitałowo-odsetkowych i pomniejszą wysokość spłacanej przez Ciebie raty kredytu.
 • Wysokość dopłat będzie uzależniona od wskaźnika, który wyliczać i publikować będzie Bank Gospodarstwa Krajowego.
 • Przed uruchomieniem całej kwoty kredytu (okres karencji), spłacasz wyłącznie raty odsetkowe. Możesz zawnioskować, aby bank objął te raty dopłatami, w przypadku, gdy ich wysokość przewyższy prognozowaną kwotę pierwszej raty kapitałowo-odsetkowej, do której przysługują Ci dopłaty. Wysokość otrzymanych dopłat pomniejszy proporcjonalnie wysokość wsparcia, które uzyskasz do 120 rat kapitałowo-odsetkowych.
 • W przypadku nieterminowego wywiązania się ze spłaty kredytu, dopłaty przepadają, a Ty będziesz zobowiązany do spłaty całej raty kapitałowo-odsetkowej.
 • Utracisz prawa do dopłat w szczególności gdy:
   • w okresie otrzymywania dopłat kredytowana nieruchomość zostanie przez Ciebie sprzedana lub wynajęta
   • zmienisz sposób użytkowania kredytowanej nieruchomości w sposób, który uniemożliwi zaspokajanie Twoich potrzeb mieszkaniowych
   • w okresie otrzymywania dopłat nabędziesz inną nieruchomość (nie dotyczy nabycia drogą dziedziczenia)
   • w okresie otrzymywania dopłat zaprzestaniesz prowadzenie gospodarstwa domowego w kredytowanej nieruchomości na okres co najmniej 12 miesięcy
   • zmieni się formuła oprocentowania Twojego kredytu na oprocentowanie zmienne.
Bezpieczny_kredyt_ikonka 3