Oferty pracy

podanie ręki

Aktualnie prowadzimy nabór na następujące stanowiska:

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Zgłoszenia (aplikacje) nie zawierające poniższej klauzuli nie będą rozpatrywane:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie z siedzibą w Zakrzewie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy na potrzeby niezbędne do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/ny, że Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie z siedzibą w Zakrzewie jest administratorem moich danych osobowych, że dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu realizowania wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy będącej podstawą zatrudnienia oraz związanych z tym zatrudnieniem, że moje dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również upoważnionym na podstawie zawartych przez Bank umów. Nadto oświadczam, że swoje dane udostępniam dobrowolnie oraz że zostałam/em pouczona/y o prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawianiu w przypadku, gdy są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe."