Misja i Cele Działania

Nasza misja

Naszą misją jest świadczenie najwyższej jakości usług finansowych, przy zapewnieniu pełnego bezpieczeństwa lokowanych środków, a także dążenie do budowania Banku nowoczesnego, silnego kapitałowo i cieszącego się pełnym zaufaniem miejscowego społeczeństwa.

Bank działa samodzielnie jako spółdzielnia i jest zrzeszony z SGB-Bankiem S.A. tworząc Spółdzielczą Grupę Bankową. Jesteśmy także uczestnikiem Systemu Ochrony zarządzanym przez Spółdzielczy System Ochrony SGB.

team

 

Kierunki rozwoju

Realizacja przyjętej Misji wymaga stałego rozwoju Banku, w taki sposób, aby sprostać nowym wyzwaniom oraz rosnącej konkurencji, dlatego na najbliższe lata Bank wyznaczył następujące kierunki rozwoju:

  • stałe doskonalenie jakości obsługi klientów
  • dążenie do wzrostu bezpieczeństwa funkcjonowania Banku
  • umacnianie siły kapitałowej
  • strategi informatyzacji.

Misja i cele podstawowe Naszego Banku opierają się na założeniach ideowych spółdzielczości.

nasze kluczowe wartości: tradycja, zaufanie, bezpieczeństwo

Idea spółdzielczości

Banki spółdzielcze są spółdzielniami, które prowadzą działalność bankową w imieniu swoich członków. Podstawą prawną ich organizacji jest prawo spółdzielcze z dnia 16 września 1982 r., a także ustawa z dnia 7 grudnia 2000 roku „o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających”, która określa że:

„spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób (…) prowadzącym w interesie swoich członków wspólną działalność gospodarczą na zasadach rozrachunku gospodarczego (…)”

Z tego określenia celu działalności spółdzielni wynika, że nadrzędny cel banku spółdzielczego jest różny od celów działalności banków w formie spółek akcyjnych czy przedsiębiorstw państwowych, które dążą przede wszystkim do maksymalizacji zysków.

W bankach spółdzielczych podstawowym celem działania jest zapewnienie dostępu do podstawowych produktów bankowych, a w szczególności korzystnych kredytów. Celem statutowym nie jest maksymalizacja, ale optymalizacja zysków.

Zyski, które wypracuje bank spółdzielczy służą przede wszystkim jego członkom.