ZOSTAŃ UDZIAŁOWCEM BANKU

Poznaj korzyści z bycia CZŁONKIEM Banku:

udział w podziale nadwyżki bilansowej Banku

wypłacanej w formie dywidendy

wybieranie i bycie wybieranym do organów Banku

na zasadach określonych w statucie SBL Zakrzewo

uczestnictwo w Zebraniach Przedstawicieli

oraz w Zebraniach Grupy Członkowskiej, do której dany Członek należy

udział w decyzjach o kierunkach rozwoju Banku

oraz uczestniczenie w rozwoju lokalnym

otrzymywanie obowiązującego Statutu

oraz regulaminów, a także możliwość zapoznawania się z rocznymi sprawozdaniami z działalności Banku

Jak dołączyć do grona Udziałowców?

Członkiem Banku może zostać osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna. Warunkiem przyjęcia na Członka Spółdzielczego Banku Ludowego w Zakrzewie jest złożenie podpisanej przez wnioskodawcę pisemnej deklaracji.

Deklaracja zawiera:

  • w przypadku osoby fizycznej: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, imię ojca, datę urodzenia, PESEL,
  • w przypadku osoby prawnej: nazwę, siedzibę, nr KRS, nazwę właściwego Sądu Rejestrowego, NIP i REGON.

Ponadto w deklaracji powinny znaleźć się informacje o ilości zadeklarowanych udziałów.

O przyjęciu w poczet Członków decyduje Zarząd Banku, podejmując stosowną uchwałę w terminie 30 dni od złożenia deklaracji.

Deklaracje członkowskie dostępne są u pracowników we wszystkich oddziałach Banku.

Wpisowe i udziały

Członek Spółdzielczego Banku Ludowego w Zakrzewie ma obowiązek wnieść wpisowe w wysokości 20 zł oraz zadeklarować i wnieść co najmniej jeden udział w wysokości 200 zł.

Członek Banku może posiadać maksymalnie 250 udziałów.

Obowiązki wynikające z członkowstwa

Członkowie są zobowiązani:

  • wnieść wpisowe i zadeklarowane udziały,
  • przestrzegać przepisów prawa, postanowień Statutu i opartych na nim regulaminów oraz uchwał organów Banku,
  • dbać o dobro i rozwój Banku oraz do uczestniczenia w realizacji jego zadań statutowych, dbać o poszanowanie i pomnażanie majątku Banku i zapobiegać marnotrawieniu i działaniu na jego szkodę,
  • zawiadamiać pisemnie Bank o każdorazowej zmianie danych zawartych w deklaracji.