INFORMACJA DLA BENEFICJENTÓW TARCZY PFR – aktualizacja

12 listopada 2020

Zgodnie z Umową Subwencji i Regulaminem Programu PFR przypominamy o obowiązku przedstawienia w Banku dokumentów potwierdzających,

że osoba, która zawarła Umowę i złożyła oświadczenie woli jej zawarcia w imieniu Beneficjenta była uprawniona do jego reprezentowania.

W zależności od sytuacji są to:
– informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu/pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego oraz Oświadczenie Beneficjenta (jeśli jest wymagane)
lub
– wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz Oświadczenie Beneficjenta (jeśli jest wymagane).

W przypadku, gdy wniosek o subwencję złożyła osoba inna niż umocowana według Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub firma posiada reprezentację wieloosobową, zgodnie z Umową wymagane jest przedłożenie pełnomocnictwa.

Wzory pełnomocnictwa i oświadczenia stanowią załączniki nr 2 i 3 do Regulaminu dostępnego do pobrania ze strony Funduszu: https://pfrsa.pl/dam/serwis-korporacyjny-pfr/documents/tarcza-finansowa-pfr/regulamin_programu_tarcza_finansowa_pfr_dla_mmsp.pdf (wzór pełnomocnictwa – str. 62, wzór oświadczenia – str. 64).

Dokumenty należy przedstawić w Banku osobiście lub przesłać do Banku pocztą w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2021 r.
W przypadku niedopełnienia ww. obowiązku konsekwencją może być wypowiedzenie przez Fundusz Umowy.
W celu usprawnienia procesu weryfikacji zachęcamy do jak najwcześniejszego składania dokumentów.

Dodatkowo informujemy, że przedsiębiorcy którzy złożyli wymagane dokumenty przed dniem 15.12.2020 r. powinni dodatkowo złożyć POTWIERDZENIE UMOCOWANIA.

Zarówno przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, którzy zobowiązani są do uzupełnienia POTWIERDZENIA UMOCOWANIA, jak i przedsiębiorcy, którzy nie złożyli jeszcze dokumentów potwierdzających uprawnienia do otrzymania pomocy w ramach tarczy PFR, od dnia 15.12.2020 r. mogą to zrobić za pośrednictwem bankowości internetowej (Internet Banking) – analogicznie jak podczas składania wniosku o pomoc.