ZMIANA REGULAMINU

28 czerwca 2024

W związku z wejściem w dniu 1 czerwca 2024 r. Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia niektórych skutków kradzieży tożsamości, Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie dokonał zmian w Regulaminie świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych w Spółdzielczym Banku Ludowym w Zakrzewie na podstawie § 83 ust. 1 w/w Regulaminu.

Nowy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2024 r. w zakresie zmian wprowadzonych w/w Ustawą, a w pozostałym zakresie zmiany obowiązywać będą od 17 września 2024 r.

Najważniejsze zmiany:

  • zmieniono kształt Regulaminu wyodrębniając z jego treści 5 załączników, które dotyczą: Zasad realizacji przelewów natychmiastowych w systemie Express ELIXIR, Zasad wydawania i funkcjonowania instrumentów płatniczych, Zasad udostępniania i funkcjonowania elektronicznych kanałów dostępu, Przewodnika dla użytkownika e-dokumenty, Zasad świadczenia usługi Kantor SGB w ramach usług bankowości elektronicznej;
  • dodano zapisy dotyczące przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
  • wprowadzono zapisy usługi e-dokumenty spełniającej wymogi trwałego nośnika w postaci Przewodnika dla użytkownika e-dokumenty;
  • wprowadzono Zasady świadczenia usługi Kantor SGB w ramach usług bankowości elektronicznej.

Nowy Regulamin będzie obowiązywał od w/w dat.

W przypadku braku zgody na zmianę Regulaminu można przed dniem jego wejścia w życie, albo złożyć sprzeciw – wówczas umowa wygaśnie z dniem 16 września 2024 roku (sprzeciw dotyczący pozostałych zapisów w regulaminie), albo dokonać wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym i to bez ponoszenia opłat.

Treść zmienionego Regulaminu dostępna jest w zakładce e-Dokumenty.