OFEROWANIE PRZEZ BANKI NARZĘDZI POMOCOWYCH

01 czerwca 2020

Pandemia koronawirusa dotknęła nie tylko Polskę, ale większość krajów europejskich. Europejski Urząd ds. Nadzoru Bankowego (EBA) przygotował wytyczne dotyczące pomocy dla klientów

przy spłacie kredytów – właśnie w świetle kryzysu związanego z Covid-19. Ich celem jest ujednolicenie zasad oferowania narzędzi pomocowych dla klientów całego sektora bankowego.

Te zasady zostały opracowane również dla polskiego sektora bankowego.

• Kto może skorzystać z instrumentów pomocowych?
• Na czym polegają działania pomocowe dla kredytobiorców?

Poniżej przedstawiamy zakres pomocy, z jakiej może skorzystać klient – także Spółdzielczego Banku Ludowego w Zakrzewie.

Stanowisko, które wypracowały polskie banki pod patronatem Związku Banków Polskich nazwane zostało moratorium. Obejmuje ono instrumenty pomocowe udzielane od 13 marca do 30 czerwca 2020 r. (przedłużono do 30 września 2020 r.). Z działań pomocowych będą mogli skorzystać wszyscy kredytobiorcy, którzy spełnią kryteria określone w stanowisku i złożą wniosek. Wniosek należy złożyć odpowiednio wcześniej, tak aby bank mógł go rozpatrzyć do 30 czerwca 2020 r. (przedłużono do 30 września 2020 r.)Uprzejmie informujemy, że do 30 września 2020 r. następuje przedłużenie okresu obowiązywania ,,Stanowiska banków w zakresie ujednolicenia zasad oferowania narzędzi pomocowych dla klientów sektora bankowego” (tj. moratorium pozaustawowego w rozumieniu ww. wytycznych EBA)


W ramach obowiązującej od dnia 8 lipca 2020 r. w SBL Zakrzewo „Procedury COVID”, klienci indywidualni mogą wnioskować o zawieszenie wykonywania umowy kredytowej na okres do 3 miesięcy.

Do złożenia wniosku uprawnieni są kredytobiorcy którzy:

  • po dniu 13 marca 2020 r. utracili pracę lub inne główne źródło dochodu,
  • zawarli umowę o kredyt konsumencki lub hipoteczny przed dniem 13 marca 2020 r.,
  • posiadają umowę kredytową, której termin zakończenia po zawieszeniu przypada po dniu 13 września 2020 r.,
  • złożyli stosowne oświadczenie.

zaktualizowano dnia 8 lipca 2020 r.